...
  • REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG WRAZ Z
   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I COOKIES

    

   § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez
   Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod
   adresem (www.jwk-biuro.com), zwany dalej Portalem, zasady korzystania z tych usług i zasady
   ochrony danych osobowych. Regulamin także informuje o stosowanej polityce prywatności w
   działalności.
   Portal prowadzi Wojciech Juskowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO
   RACHUNKOWE JWK WOJCIECH JUSKOWIAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
   spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Chabrowa 11, 62-030 Luboń, NIP: 7831844224, REGON
   520113256.
   Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
   – pod numerem telefonu: (510 226 435) (godziny pracy biura 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe
   połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
   – korzystając z adresu poczty elektronicznej – ksiegowosc@biuro-jwk.com.
    
   Usługodawca w ramach Portalu realizuje drogą elektroniczną funkcję informacyjną dotyczącą swojej
   działalności gospodarczej oraz reklamową (rozpoznawalność w sieci Internet).
   § 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
   W ramach funkcjonowania Portalu Usługodawca świadczy usługi bezpłatne w postaci możliwości
   przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców (osób odwiedzających Portal) treści Portalu.
   Informacje tak zamieszczone nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
   § 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU
   Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Portalu:
   a)       podłączenie do Internetu,
   b)      poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
   c)       aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
   d)      włączona obsługa Cookies i Java Script
   e)      program do odczytu plików formatu PDF.
   W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów
   technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania
   serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury korzystania z
   niego.
   Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności w
   komentarzach i/lub opiniach zamieszczanych w Portalu.
   § 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
   Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną.
   Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca
   zastrzega, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia
   błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
   Korzystając z Portalu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami
   współżycia społecznego.
   Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych na Portalu i wtórne ich wykorzystywane w
   całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego i wymagają
   pisemnej zgody Usługodawcy w celu ich wykorzystania. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich
   jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
   § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko
   Usługobiorcy.
   § 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   Dla prawidłowego i pełnego korzystania z Portalu nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych
   osobowych.
   Dane osobowe mogą być zbierane w razie postępowania reklamacyjnego, kontaktu z Usługodawcą, w
   tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Administratorem danych osobowych jest Wojciech
   Juskowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO RACHUNKOWE JWK WOJCIECH

   JUSKOWIAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul.
   Chabrowa 11, 62-030 Luboń, NIP: 7831844224, REGON 520113256.
   Usługodawca nie stosuje profilowania.
   Usługodawca nie powołał Inspektora Danych Osobowych i nie jest zgodnie z przepisami prawa do
   tego zobligowany.
   Dane osobowe są przez Usługodawcę przetwarzane w celach:
   – świadczenia usług rachunkowych na rzecz Usługobiorców – podstawą prawną przetwarzania danych
   jest zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   – marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
   Usługodawcy – marketing własny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   –  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń – podstawą prawną
   przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – prowadzenia zestawień statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
   uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   –  wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
   Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. b
   RODO).
    
   Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla
   celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
   ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
   Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich
   danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
   wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w
   dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
   dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować zgodnie z
   zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem ksiegowosc@biuro-jwk.com.
   W razie gdy przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem dotyczy danych, co do których
   administratorem jest instytucja finansowa lub inny podmiot zewnętrzny, z którym Usługodawca
   współpracuje, jeżeli to konieczne dla realizacji uprawnienia przekaże niezwłocznie do niego żądanie.
   W związku z ewentualnymi naruszeniami ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
   skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć i wykonywać umowę
   (umowa pośrednictwa finansowego lub wsparcia rachunkowego) lub być podmiotem działań
   marketingowych ze strony Usługodawcy. Informacje handlowe mogą być do Usługobiorców
   przesyłane drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu ich zgody, co jest dobrowolne.
   W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej funkcjonalności,
   strona korzysta z metadanych Użytkownika. Przez metadane należy rozumieć proces odczytywania i
   rozpoznawania przez system informatyczny strony konfiguracji i podzespołów komputera z którego
   korzysta użytkownik w celu dopasowania strony do jego możliwości oraz ustanowienia bezpiecznego
   połączenia między komputerem użytkownika a stroną. Co ważne takie metadane nie mogą prowadzić
   do identyfikacji Użytkownika, jak również nie są w żaden sposób szkodliwe dla przechowywanych na
   komputerze danych. Tym niemniej Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na
   przetwarzanie metadanych poprzez stosowne skonfigurowanie swojej przeglądarki lub pobranie
   stosownej wtyczki dostarczanej przez producenta przeglądarki. W tym celu należy skonsultować się z
   producentem oprogramowania i jego zaleceniami.
   Usługodawca może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych
   Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i
   usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane
   mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających
   jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie
   przetwarzania danych osobowych. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są:
   – Google Inc. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi
   Google analytics służącego do do analizy statystyk serwisów WWW, Google Tag manager: służącego
   do zarządzania skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do witryny lub aplikacji oraz
   śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników w witrynie WWW, Google Ads służącego do
   wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach
   współpracujących w ramach programu Google AdSense. Korzystając z linku poniżej:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez
   Google Analytics,
   Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
    nazwisko i imiona Usługobiorcy,
    numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu,
   dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    adres zamieszkania,
    adres do korespondencji,
    adres poczty elektronicznej,
    numer telefonu,
    numer konta bankowego,
    dane o dochodach i obciążeniach majątkowych,
    dane o statusie społeczno-rodzinnym.
    
   § 9. COOKIES
   Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
   plikach cookies.
   Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
   serwisu. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
   przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania z Portalu
   oraz do zbierania danych statystycznych. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są
   chronione przed dostępem osób trzecich.
   Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
   Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików
   cookies zgodnie z powyższym opisem.  Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w
   opcjach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych
   dostępne są w jej menu w zakładce „Pomoc” lub na stronie jej producenta. Wyłączenie plików cookies
   może jednak spowodować trudności w korzystaniu z Portalu.
   Dla celów administrowania Portalem mogą być zbierane logi serwera, w tym informacje o
   przeglądarce użytkownika i o adresie IP. Dane nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami ani nie
   służą ich identyfikacji.
   § 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   Reklamację Usługobiorca może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
   – w siedzibie Usługodawcy w godzinach jego pracy,
   – korespondencyjnie na adres siedziby,
   – poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej.
   Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis stanu faktycznego
   będącego źródłem reklamacji, oczekiwania i roszczenia dotyczące sposobu rozstrzygnięcia, zgodę lub
   jej brak na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną.
   Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, a odpowiedź udzielana 14 dni od jej złożenia. W
   sprawach trudnych, wymagających współpracy z innymi podmiotami, np. w celu uzyskania
   dodatkowych danych czy zebrania dokumentów dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu
   rozpatrywania reklamacji, przy czym Usługobiorca jest informowany przed upływem 14-dniowego
   terminu o przyczynie przedłużenia terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku
   dłuższy niż 30 dni. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w
   obowiązujących  przepisach prawa.
   Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba
   że Usługobiorca złoży inną dyspozycję. Odpowiedź na reklamację zawiera: uzasadnienie faktyczne i
   prawne, od czego można odstąpić gdy reklamacja spełnia żądania Usługobiorcy, wyczerpującą
   informację na temat rozstrzygnięcia.
   W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji odpowiedź zawiera także
   pouczenie o możliwości: odwołania się od rozstrzygnięcia oraz sposobie wniesienia odwołania,
   skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innej drogi  polubownego
   rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
   wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
   § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym
   Regulaminem. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów
   kodeksu cywilnego.
   Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która
   umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
   Autor zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym. W przypadku zmiany Regulaminu
   zostanie on umieszczony na stronie wraz z poinformowaniem Usługobiorców o udostępnieniu
   zmienionej wersji. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie.